Изисквания за оформление на докладите

Текстът на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MSWord. Максималният обем е осем страници.

 

Докладите да са във формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са:

ляво – 25мм, дясно – 20мм, горно – 25мм, долно – 30мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние – Single.

 

 1. Оформление на текста:

– Заглавие на български език. Font: Times New Roman; Size: 14; Fontstyle: Bold; Effects: AllCaps; Alignment: Centered; Firstline: 0мм.

– Имената на автора на български език се поставят през един празен ред под заглавието, като се посочва: академична длъжност и образователна и научна степен, собствено и фамилно име. Font: Times New Roman; Size: 12; Fontstyle: Bold; Alignment: Centered; Firstline: 0мм.

– Заглавието на доклада и имената на автора на английски език се разполагат както в образеца на български език през два празни реда.

Анотацията и ключовите думи на английски език се оформят по следния начин: Анотацията (abstract) до 10 реда през 1 празен ред -Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; Firstline: 10мм. През 1 празен ред следват ключовите думи (keywords).

– Основен текст. Font: Times New Roman; Size: 12; Firstline: 10мм; Alignment: Justified; Linespacing – Single.

 1. Фигурите да бъдат интегрирани с текста и под тях да имат номерация и наименование (Alignment: Centered; Fontstyle: Bold; Size: 10).
 2. Таблиците над тях да имат номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Fontstyle: Bold; Size: 10).
 3. Формулите да имат подравне вляво от тях номерация – с цифри в малки скоби ().
 4. Литературата, посочена в края на доклада (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0mm), се изписва съгласно посочените по-долу правила, а цитираната в текста се означава сцифра, заградена в квадратни скоби [ ].
 5. Адресите за кореспонденция се изписват на последната страница, три реда под последния абзац от текста.

 

Кратки правила за библиографско описание

 1. Книги: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страница(и).

Пример: Попов, Д. Криминалистика. С., Норма, 2021, с. 5.

 

 1. Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията. Наименование на списанието, година, номер на книжката, страница(и).

Пример: Иванов, Т.  Модел за работа със следствени версии. Следовател, 2022, № 2, 20 – 35.

 

 1. Статии (доклади) от сборници: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията (доклада). В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страница(и).

Пример: Димитров, Ив. Възникване и развитие на теорията за следствената версия. – В: Димитров, Ив. Избрани съчинения. С., Наука и изкуство, 2001, с. 10.

 

 1. Речници: Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страница(и).

 

 1. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.“ (на лат. „Op. cit.”).

Пример: Павлов, Хр. Цит. съч., с. 226.

 

 1. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст, когато от същия автор са цитирани и други текстове се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…) запетайка и номер на страницата.

Пример: Попов, В. Модел за …, с. 62.

 

 1. Данните за нормативните актове и за обнародването на нормативните актове в „Държавен вестник“ се цитират съгласно посочения тук пример:

Примери: чл. 25, ал. 1, б. а), т. 2, пр. 2 ЗРАСРБ

Закон за наследството, обн. ДВ, бр. 22 от 29 януари 1949 г.

 

 1. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише: „Цит. по:“ (на лат. „q.v.“ или „qv.“).

Научните доклади се изпращат в електронен вид на сайта на имейл-адреса на Конференциятаconference@ssf-bg.eu )

Същите се включват в програмата след преглеждане и установяване, че съответстват с изискванията. Научните доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в сборник.