Сборник с доклади от Втора международна научно-приложна конференция

Отпечатан е сборникът с доклади от втората международна научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“.

Конференцията се проведе на 8 ноември 2022 г., а в сборника се съдържат 15 доклада в три тематични панела.

Сборникът може да бъде свален от тук.

Втора международна научно-приложна конференция

МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД  ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ“ 

ДАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА : 8 НОЕМВРИ 2022 Г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: БСУ, град Бургас, бул. „Сан Стефано“ 62

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Да се разгледат и анализират основните предизвикателства пред МВР и сектор „сигурност“ и да се предложат решения за справяне с възникналите проблеми.
 • Да се постигне съгласие за необходимостта от устойчиви реформи и да се разшири кръга от експерти, участващи в дебата и реформирането на МВР.
 • Да се поставят основите на нови стратегия за обществен ред и сигурност до 2030 г. и нов Закон за Министерство на вътрешните работи.

 

ПАНЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

ПАНЕЛ 1.

„Състояние на сектор „сигурност“ и възможни реформи в променената среда за сигурност.“

Ключови области: граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база, сектор „сигурност“.

 

ПАНЕЛ 2.

„МВР и гражданите: линии на взаимодействие“

Ключови области: гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността; превенция, разкриваемото, сигурност.

 

ПАНЕЛ 3.

„МВР: добро управление в услуга на обществото“

Ключови области: качество на управление на системата; качество на услугата „сигурност“; осигуряване на професионалната работа в МВР; сигурност, безопасност, защита на служителите.

СБОРНИК:

Докладите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

– Доклад – 90.00 лева

– Ранно записване ( до 30 септември 2022 г.) – 70.00 лева

– Онлайн участник – 40 лева, при двама автори – 50 лева за доклад.

 Таксите следва да бъдат преведени до 10 октомври 2022 г. включително, по банкова сметка на Фондация „Общество и сигурност“ при „Обединена българкса банка” АД:

IBAN:  BG44UBBS80021025982240

BIC: UBBSBGSF

 Таксата за участие включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали.

 Таксата за участие НЕ включва разходи за транспорт и хотелско настаняване и други разходи, свързани с престоя на учасника/ице.

 Всички доклади, ще бъдат публикувани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

 Заявките за участие трябва да бъдат  изпратени не по-късно от 10 октомври 2022 г.

 Таксата за правоучастие трябва да бъде платена не по-късно от  10 октомври 2022г.

 Докладите трябва да бъдат изпратени на имейл conference@ssf-bg.eu  не по-късно от  11 ноември 2022г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Организатори:

Фондация „Общество и сигурност“

http://ssf-bg.eu/bg/

Бургаски свободен университет

www.bfu.bg

 

 

 ПАНЕЛ 1.

„Състояние на сектор „сигурност“ и възможни реформи в променената среда за сигурност.“

Ключови области: граждански права и сигурност – измерения в 21 век, реформа, политики, нормативна база, сектор „сигурност“.

ПАНЕЛ 2.

„МВР и гражданите: линии на взаимодействие“

Ключови области: гражданско участие в политиките, граждански мониторинг и контрол върху дейността; превенция, разкриваемото, сигурност.

ПАНЕЛ 3.

„МВР: добро управление в услуга на обществото“

Ключови области: качество на управление на системата; качество на услугата „сигурност“; осигуряване на професионалната работа в МВР; сигурност, безопасност, защита на служителите.

Изисквания за оформление на докладите

Текстът на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MSWord. Максималният обем е осем страници.

 

Докладите да са във формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са:

ляво – 25мм, дясно – 20мм, горно – 25мм, долно – 30мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние – Single.

 

 1. Оформление на текста:

– Заглавие на български език. Font: Times New Roman; Size: 14; Fontstyle: Bold; Effects: AllCaps; Alignment: Centered; Firstline: 0мм.

– Имената на автора на български език се поставят през един празен ред под заглавието, като се посочва: академична длъжност и образователна и научна степен, собствено и фамилно име. Font: Times New Roman; Size: 12; Fontstyle: Bold; Alignment: Centered; Firstline: 0мм.

– Заглавието на доклада и имената на автора на английски език се разполагат както в образеца на български език през два празни реда.

Анотацията и ключовите думи на английски език се оформят по следния начин: Анотацията (abstract) до 10 реда през 1 празен ред -Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; Firstline: 10мм. През 1 празен ред следват ключовите думи (keywords).

– Основен текст. Font: Times New Roman; Size: 12; Firstline: 10мм; Alignment: Justified; Linespacing – Single.

 1. Фигурите да бъдат интегрирани с текста и под тях да имат номерация и наименование (Alignment: Centered; Fontstyle: Bold; Size: 10).
 2. Таблиците над тях да имат номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Fontstyle: Bold; Size: 10).
 3. Формулите да имат подравне вляво от тях номерация – с цифри в малки скоби ().
 4. Литературата, посочена в края на доклада (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0mm), се изписва съгласно посочените по-долу правила, а цитираната в текста се означава сцифра, заградена в квадратни скоби [ ].
 5. Адресите за кореспонденция се изписват на последната страница, три реда под последния абзац от текста.

 

Кратки правила за библиографско описание

 1. Книги: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страница(и).

Пример: Попов, Д. Криминалистика. С., Норма, 2021, с. 5.

 

 1. Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията. Наименование на списанието, година, номер на книжката, страница(и).

Пример: Иванов, Т.  Модел за работа със следствени версии. Следовател, 2022, № 2, 20 – 35.

 

 1. Статии (доклади) от сборници: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията (доклада). В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страница(и).

Пример: Димитров, Ив. Възникване и развитие на теорията за следствената версия. – В: Димитров, Ив. Избрани съчинения. С., Наука и изкуство, 2001, с. 10.

 

 1. Речници: Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том, страница(и).

 

 1. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст вместо заглавието му се пише „Цит. съч.“ (на лат. „Op. cit.”).

Пример: Павлов, Хр. Цит. съч., с. 226.

 

 1. При поредни (второ и следващи) позовавания на вече цитиран текст, когато от същия автор са цитирани и други текстове се изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…) запетайка и номер на страницата.

Пример: Попов, В. Модел за …, с. 62.

 

 1. Данните за нормативните актове и за обнародването на нормативните актове в „Държавен вестник“ се цитират съгласно посочения тук пример:

Примери: чл. 25, ал. 1, б. а), т. 2, пр. 2 ЗРАСРБ

Закон за наследството, обн. ДВ, бр. 22 от 29 януари 1949 г.

 

 1. Когато цитирането в текста не е от оригинала, а чрез друго произведение, се пише: „Цит. по:“ (на лат. „q.v.“ или „qv.“).

Научните доклади се изпращат в електронен вид на сайта на имейл-адреса на Конференциятаconference@ssf-bg.eu )

Същите се включват в програмата след преглеждане и установяване, че съответстват с изискванията. Научните доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в сборник.

Условия за участие в Конференцията

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

– Доклад – 90.00 лева

– Ранно записване ( до 15 септември 2022 г.) – 70.00 лева

– Онлайн участник – 40 лева, при двама автори – 50 лева за доклад.

 Таксите следва да бъдат преведени до 10 октомври 2022 г. включително, по банкова сметка на Фондация „Общество и сигурност“ при „Обединена българкса банка” АД:

IBAN:  BG44UBBS80021025982240

BIC: UBBSBGSF

 Таксата за участие включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали.

 Таксата за участие НЕ включва разходи за транспорт и хотелско настаняване и други разходи, свързани с престоя на учасника/ице.

 Всички доклади, ще бъдат публикувани в специален сборник, който е включен в нацоналния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Заявките за участие трябва да бъдат  изпратени не по-късно от 10 октомври 2022 г.

 Таксата за правоучастие трябва да бъде платена не по-късно от  10 октомври 2022г.

 Докладите трябва да бъдат изпратени на имейл conference@ssf-bg.eu  не по-късно от  11 ноември 2022г.

 

*Заявката за участие и техническите изисквания за оформяне на докладите, са  публикувани в края на настоящата публикация и на още две места в сайта на Нучно-приложната конференция.

 

В Конференцията с научни доклади могат да участват: 

Студенти,  които завършват магистратура от висши училища в България и проявяват интерес към темата на научно-практическата конференция.

Преподаватели и докторанти от висши училища, които да представят свои изследвания и разработки по темата на научно-практическата конференция.

Експерти от неправителствен сектор, професионални и браншови организации.

Експерти по темата „Обществен ред и сигурност“ в държавна администрация, политически централи и представители на политически организации.

 

 

Важни дати

Крайна дата за набиране на заявки за участие – 10 октомври 2022г.

Крайна дата за плащане на таксата за правоучастие – 10 октомври 2022 г.

Крайна дата за предоставяне на докладите – 11 ноември 2022г.

Научен съвет и редакционна колегия

НАУЧЕН СЪВЕТ:

 1. Проф. д. н. Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
 2. Проф. д-р Евгени Манев – УНИБИТ
 3. Доц. д-р Христо Павлов –  Център по юридически науки в БСУ и – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
 4. Доц. д-р Славка Димитрова – зам.-декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
 5. доц. д-р Мила Иванова – БСУ
 6. Assist. prof. Barbara Węglarz, PhD – PU, Cracow, Poland

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

 1. Проф. д. н. Мария Нейкова – БСУ
 2. Доц. д-р Христо Павлов – БСУ
 3. Доц. д-р Славка Димитрова – БСУ
 4. Доц. д-р Мила Иванова – БСУ

Организационен съвет

 1. Илия Кузманов – Председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
 2. Евгени Крумов – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
 3. Дора Райчинова – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
 4. Радостина Якимова – Директор на Фондация „Общество и сигурност“
 5. Проф. д.н. Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
 6. Доц. д-р Славка Димитрова – зам.-декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
 7. Доц. д-р Христо Павлов – Център по юридически науки в БСУ и – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
 8. Доц. Ясен Цветков – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“